PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Image Alt

Regulamin Sklepu

Regulamin dostarczania treści cyfrowych

I Postanowienia ogólne.
 1. Podmiotem oferującym możliwość dokonywania zakupów treści cyfrowych (dalej: Produkt) za pośrednictwem serwisu www.kancelariaBOPL.com (zwany dalej „Serwis”) jest Buszan Orłowski Adwokaci Radcowie Prawni Sp. p z siedzibą w Sopocie Aleja Niepodległości 696 lok.1.3, NIP 5851469260, KRS 0000520664. (zwana dalej „Dostawcą”)
 2. Kontakt z Dostawcą możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres a także drogą e-mailową pod adresem biuro@kancelariabopl.com, pod nr tel. 58 341 88 02.
 3. Informacje o Produktach dostępnych w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
II Warunki składania i realizacji zamówień.
 1. Zamówienia składane są poprzez dokonanie wyboru osoby udzielającej Porady, Produktu z katalogu Tematów spotkania, Rodzaju spotkania (na żywo lub online), Terminu porady i Czasu spotkania, udostępnianego w Serwisie, załączenie dokumentów i dodanie krótkiego opisu sprawy, a następnie umieszczenie ich w tzw. koszyku. („Dodaj do koszyka”).
 2. Po zakończeniu procesu wyboru Produktów, Klient przechodzi do zapłaty za Produkty. Zamówienie dokonane jest  z momentem wyboru przycisku „Przejdź do płatności”.
 3. W celu prawidłowej realizacji Zamówienia, Klient (konsument) podaje imię, nazwisko, adres, email, telefon. Klient niebędący Konsumentem podaje także dane do Faktury Vat- tj. nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę, NIP.
 4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto.
 5. Do prawidłowego złożenia Zamówienia konieczne jest również akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka,
 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia (zwarcie Umowy sprzedaży Produktu).
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta maila z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
III Ceny i płatność. Dostawa.
 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych  Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym za pośrednictwem Operatora płatności.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura  w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana automatycznie na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 5. Produkt zostanie przesłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Dostawcy. Wysyłka Produktu do pobrania następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
IV Konsultacje.
 1. Dostawca może oferować przeprowadzenie konsultacji w formie E-konsultacji lub spotkania w kancelarii.
 2. Dostawca zastrzega prawo wstępnego sprawdzenia konfliktu interesów. W wypadku zaistnienia konfliktu interesów konsultacja nie będzie mogła zostać udzielona, a kwota wpłacona na poczet konsultacji zostanie zwrócona Klientowi.
 3. Konsultacje są udzielane odpłatnie, na podstawie wcześniej wypełnionego elektronicznego formularza. Konsultacje odbywają się online lub osobiście.
 4. Klient zamawiając konsultację- dokonuje wyboru osoby jej udzielającej, tematu, terminu w dostępnym kalendarzu, formy (na żywo lub online), dokonuje zapłaty (blik lub przelew online), załącza dokumenty.
 5. Klient po wykonaniu czynności z pkt. 4  otrzymuje maila z potwierdzeniem Konsultacji oraz linkiem do spotkania, jeżeli wybrał opcję online.
 6. Klient konsument może odstąpić od zakupu ww. Konsultacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

V Odstąpienie od umowy.
 1. Klientowi będącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Klientowi towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem ww. terminu.
 2. Dostawca zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w następujących przypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient, akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt, wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
VI Licencja.
 1. Dostawca, w ramach Umowy sprzedaży, udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu (dalej jako: Licencja).
 2. Licencja jest niewyłączna, niezbywalna i nieograniczona terytorialnie.
 3. Klient w ramach Licencji nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. Produkty oraz inne treści prezentowane w Sklepie nie mogą być w całości ani w części powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób z wyjątkiem uprawnienia Klienta do korzystania z Produktów na własne potrzeby lub we własnej indywidualnej sprawie w następującym zakresie (pola eksploatacji):
  1. w zakresie zapisu Produktu: zapis techniką cyfrową poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Dostawcę, zapis na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych;
  2. w zakresie modyfikacji Produktu: w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, w szczególności uzupełnienie Wzorów o właściwe dane dotyczące stanu faktycznego lub prawnego indywidualnej sprawy Klienta;
  3. wydruk materiałów, jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu.
 5. Licencja jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji, wskazywany jest w opisie danego Produktu.
 6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w cenie Produktu.
VII Świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunki techniczne.
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6) umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  5. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.
 2. Dostawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w cel uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
VIII Reklamacje.
 1. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi/Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Dostawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się̨ do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postepowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać́ dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć́ reklamowany produkt lub produkty do Dostawcy opisem reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przekazany przez Klienta w toku składania zamówienia, chyba że Klient zażądał dostarczenia odpowiedzi na reklamację listem.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością̨ zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć́ reklamację, przy czym odpowiedzialność́ Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność́ Dostawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się̨ do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
IX Przetwarzanie danych osobowych.
 1. Szczegółowe zasady określone są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie.
X Postanowienia końcowe.
 1. W przypadku zmian w Regulaminie, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem zakładki w Serwisie wraz z prośbą o zaakceptowanie nowego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą się odnosić wyłącznie do transakcji zawieranych po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientami a Dostawca za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.
 3. Klient/Konsument ma prawo w razie zaistnienia sporu, skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediator, arbiter) np. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (PDF)