PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Kancelaria Buszan | Orłowski | Adwokaci Radcowie Prawni sp. p.
  -  Baza Wiedzy   -  Analiza zmian w KPC dotyczących „rewolucji w sporach pracowniczych”

Wprowadzenie zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego (dalej też: „KPC”) jest zawsze kluczowe z punktu widzenia sporów sądowych. Znaczenie szczególnie taka zmiana ma obszarze prawa pracy.

Nowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników do czasu zakończenia sporu

Art. 477(2) §2 KPC doczekał się istotnych zmian. Dotychczas sędzia miał prawo, na wniosek pracownika- w wyroku I instancji- nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia go do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeśli uznał wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, albo przywracając pracownika do pracy. Nowelizacja wprowadza mechanizm- w którym sędzia- w razie złożenia przez pracownika wniosku- takim wnioskiem jest związany.

Zabezpieczenie pracowników przed nieuzasadnionym zwolnieniem

Art. 755(5) KPC wprowadza zupełnie nowe zasady dla udzielania zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Dotychczas- zabezpieczenie było udzielane na zasadach ogólnych, a pracownik musiał wykazać interes prawny i uprawdopodobnić roszczenie. Aktualnie, pracownicy podlegających szczególnej ochronie (np. działacze związkowi, kobiety w ciąży, pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich, czy wychowawczych, pracownicy w wieku przedemerytalnym) gdy dochodzą roszczeń z zakresu prawa pracy- mogą wnosić, o zatrudnianie ich w czasie trwania postępowania- jedynie uprawdopodabniając roszczenie- sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia jedynie w przypadku oczywistej bezzasadności roszczenia.

Przepisy przejściowe

Nowelizacja KPC przewiduje przepisy przejściowe dla art. 755(5). Prawomocne oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przed dniem wejścia w życie zmiany, nie stoi na przeszkodzie, aby w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, można było złożyć ponowny wniosek o udzielenie zabezpieczenia na podstawie nowego przepisu.

Data wejścia w życie

Niniejsze zmiany wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia. To oznacza, że już wkrótce nowe przepisy dotyczące sporów pracowniczych staną się faktem.- warto zatem zrewidować toczące się postępowania.